Bộ chương trình do Học viện Tài chính - Bộ Tài chính ban hành và cấp chứng chỉ    
TIÊU ĐỀ KHÓA HỌC   NGÀY KHAI GIẢNG
 Khóa ôn thi hành nghề kiểm toán CPA và kế toán viên năm 2016 Đăng ký học  01/10/2016
 Khóa đào tạo giám đốc Marketing CMO Đăng ký học  01/10/2016
 Khóa đào tạo giám đốc nhân sự CHRO Đăng ký học  01/10/2016
 Khóa đào tạo giám đốc tài chính CFO Đăng ký học  01/10/2016
 Khóa đào tạo giám đốc điều hành toàn diện CEO Đăng ký học  01/10/2016
 Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp Đăng ký học  01/10/2016
 Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Đăng ký học 01/10/2016
 Nghiệp vụ kế toán thực hành - khai báo thuế Đăng ký học  01/10/2016
 Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thẩm định về giá Đăng ký học 01/10/2016
 Nghiệp vụ quản lý Kế toán, tài chính phường, xã, thị trấn Đăng ký học  01/10/2016
 Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Đăng ký học  01/10/2016
 Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán Đăng ký học  01/10/2016
 Ôn thi hành nghề dịch vụ về thuế năm 2016 Đăng ký học 01/10/2016
 Nghiệp vụ tài chính ngân hàng hiện đại Đăng ký học 01/10/2016
 Nghiệp vụ quản trị kinh doanh Đăng ký học 01/10/2016
 Chuyên viên kế toán tin học Đăng ký học 01/10/2016

 

Bộ chương trình do trường Đại học Nội Vụ - Bộ Nội Vụ cấp chứng chỉ    
TIÊU ĐỀ KHÓA HỌC   NGÀY KHAI GIẢNG
 Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Đăng ký học 24/10/2016
 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Đăng ký học  01/10/2016
 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Đăng ký học  01/10/2016
 Nghiệp vụ công tác thư viện Đăng ký học 01/10/2016
 Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đăng ký học  01/10/2016
 Nghiệp vụ soạn thảo văn bản Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ công tác văn thư Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ hành chính văn phòng Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng I, II Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng I, II Đăng ký học  00/00/2016

 

Bộ chương trình do Viện Phát triển Kinh tế Quốc tế cấp chứng chỉ    
TIÊU ĐỀ KHÓA HỌC   NGÀY KHAI GIẢNG
 Nghiệp vụ đấu thầu Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ giám sát công trình Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ đo lường, bóc tác khối lượng xây dựng Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ an toàn lao động Đăng ký học  00/00/2016
 Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình Đăng ký học 00/00/2016
 Nghiệp vụ hành chính văn phòng Đăng ký học 00/00/2016
 Nghiệp vụ an toàn lao động Đăng ký học 00/00/2016

 

Bộ chương trình do trường Đại học Sư phạm Hà Nội II cấp chứng chỉ    
TIÊU ĐỀ KHÓA HỌC   NGÀY KHAI GIẢNG
 Nghiệp vụ Sư phạm giảng viên cao đẳng, đại học Đăng ký học 01/10/2016
 Nghiệp vụ Sư phạm trung cấp chuyên nghiệp Đăng ký học 01/10/2016
 Nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non Đăng ký học 00/00/2016
 Nghiệp vụ công tác thư viện Đăng ký học  01/10/2016
 Nghiệp vụ cấp dưỡng Đăng ký học 00/00/2016
 Nghiệp vụ bảo mẫu Đăng ký học 00/00/2016