Bộ chương trình do Học viện Tài chính - Bộ Tài chính ban hành và cấp chứng chỉ    
TIÊU ĐỀ KHÓA HỌC   NGÀY KHAI GIẢNG
 Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp Đăng ký học 18/11/2017
 Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Đăng ký học 18/11/2017
 Nghiệp vụ kế toán thực hành - khai báo thuế Đăng ký học 18/11/2017
Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thẩm định về giá Đăng ký học 18/11/2017
 Nghiệp vụ quản trị kinh doanh Đăng ký học 18/11/2017
 Nghiệp vụ tài chính ngân hàng hiện đại Đăng ký học 18/10/2017
 Nghiệp vụ quản lý Kế toán, tài chính phường, xã, thị trấn Đăng ký học  18/11/2017
 Khóa đào tạo giám đốc điều hành toàn diện CEO Đăng ký học 18/11/2017
 Khóa đào tạo giám đốc nhân sự CHRO Đăng ký học 18/11/2017
 Khóa đào tạo giám đốc tài chính CFO Đăng ký học 18/11/2017
 Khóa đào tạo giám đốc Marketing CMO Đăng ký học  18/11/2017
 Khóa ôn thi hành nghề kiểm toán CPA và kế toán viên năm 2017 Đăng ký học  18/11/2017
 Ôn thi hành nghề dịch vụ về thuế năm 2017 Đăng ký học 18/11/2017
 Ôn thi công chức kho bạc Nhà nước năm 2017 Đăng ký học 18/11/2017

 

Bộ chương trình do trường Đại học Nội Vụ - Bộ Nội Vụ cấp chứng chỉ    
TIÊU ĐỀ KHÓA HỌC   NGÀY KHAI GIẢNG
 Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Đăng ký học  18/11/2017
 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Đăng ký học  18/11/2017
 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Đăng ký học  18/11/2017
 Nghiệp vụ công tác thư viện Đăng ký học  18/11/2017
 Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đăng ký học   18/11/2017
 Nghiệp vụ soạn thảo văn bản Đăng ký học  00/00/2017
 Nghiệp vụ công tác văn thư Đăng ký học  00/00/2017
 Nghiệp vụ hành chính văn phòng Đăng ký học  00/00/2017
 Chuứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng I, II, III Đăng ký học  00/00/2017
 Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng I, II, III Đăng ký học  00/00/2017
 Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở I, II, III Đăng ký học 00/00/2017
 Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông I, II, III Đăng ký học 00/00/2017

 

Trung cấp Hồng Hà cấp chứng chỉ    
TIÊU ĐỀ KHÓA HỌC   NGÀY KHAI GIẢNG
 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự Đăng ký học 18/11/2017
 Nghiệp vụ Thư Ký Văn Phòng Đăng ký học 18/11/2017
 Nghiệp vụ An toàn lao động Đăng ký học  18/11/2017
 Nghiệp vụ Cấp dưỡng, Bảo mẫu  Đăng ký học  18/11 /2017
 Nghiệp vụ Nhà hàng - Khách sạn Đăng ký học  18/11/2017
 Nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non Đăng ký học 18/11/2017
 Nghiệp vụ sơ cấp công tác thư viện Đăng ký học 18/11/2017
 Nghiệp vụ sơ cấp văn thư lưu trữ Đăng ký học 18/11/2017